Piratpartiet står på två ben

Just nu pågår en debatt i Piratpartiet om breddningen. Det finns två falanger som står mot varandra.

Den ena vill lägga stort fokus på breddningen och tycker ofta fokus ligger för mycket på nätfrågor. Den andra vill fokusera på ”kärnfrågorna”, det vill säga nätet, och tycker ofta att det blir för mycket fokus på andra frågor.

Men de båda grupperna står inte mot varandra. De flesta som är för breddningen vill inte överge kärnfrågorna och de flesta som är för fokus på kärnfrågor vill inte utesluta en breddning.

Det är i själva verket så att piratpartiet inte kan fungera utan breddning eller fokus på kärnfrågorna.

Piratpartiet är uppbyggt på två ben. Det ena benet är den nya tekniken, nätet och digitaliseringen. Det andra benet är människorrätten och försvaret för människans personliga integritet. redan från dag ett har dessa två delar av partiets principer varit tydliga.

Ben ett: nätet

Som vi skriver i vårt gällande principprogram:

Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati.

Detta är resultatet av en teknisk utveckling som sätter mänskliga relationer i centrum. Medan tidigare tekniska landvinningar krympt de fysiska avstånden mellan människor har den moderna informationstekniken stärkt de sociala och emotionella banden människor emellan över såväl geografiska som sociala avstånd och gränser.

Detta är ena benet. Tron på framtiden, på den nya tekniken, på internet och digitaliseringen. Vi tror att demokratin kommer att gynnas av detta. En del av oss drömmer om att utveckla en sorts demokrati 2.0 genom den nya tekniken och filosofin kring det.

Men detta är inte nog. Även Carl Bildt, CIA och FRA skulle hålla med om ovanstående citat. Tron på nätet gör inte Piratpartiet till det parti det är. Det behövs att vi definierar VILKEN sorts kommunikation och VILKEN politik för informationsteknologin vi tänker på.

Ben två: mänskliga rättigheter och personliga integriteten

Det som gör att vi skiljer oss är att vi tror på människan. På den mänskliga personliga integriteten.  Att vi sätter människovärdet först. Staten är bara en hjälp för människor som individer och kollektiv att utvecklas och vara fria och att kunna leva. Vi tror inte på en stat som kontrollerar och övervakar oss eller som alltför klåfingrigt vill ingripa i våra liv. Inte heller gillar vi att storföretag kontrollerar och ingriper i våra liv. Internet är gränslöst så vi ror på en ganska gränslös värld, där folk kan förflytta sig fritt och information kan flytta sig fritt och där människor kan vara sig själva. Så här står det i progammet.

Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas…

Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, funktionshinder, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.

Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.

Poängen är att båda delarna måste finnas med för att Piratpartiet ska bli det det är. Och den andra delen visar att vi är så mycket mer än bara nätfrågor och informationsteknologi. Varhelst en människa förtrycks på denna planet bör vi vara för att be förtryckarna dra åt helvete!

Sedan 2006

Så här såg piratpartiets hemsida ut i juli 2006.

PP

Piratpartiets fokus var informationsteknologin och nätfrågorna och detta genom delad kultur och begreppet fri kunskap. men redan då fanns det skyddade privatlivet som en del av våra grundtankar.

Om man läser det första principprogrammet blir det tydligt:

Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.

Vi befinner oss i ett kontrollsamhälle där praktiskt taget alla registreras och övervakas. Det är inte förenligt med ett modernt rättssamhälle att alla medborgare utsätts för övervakning och därmed behandlas som misstänkta för brott. Demokratin förutsätter ett starkt skydd för den personliga integriteten…

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas…

Så här sammanfattas programmet.

Sammanfattning

Vi vill värna den enskilde medborgarens privatliv och grundläggande mänskliga rättigheter. När staten rutinmässigt övervakar och registrerar sina medborgares kommunikation leder det till maktmissbruk, ofrihet och rättsosäkerhet. Vi kräver en korrigering av dessa missförhållanden. Vi kräver rättvisa, frihet och demokrati åt medborgarna.

Dagens immaterialrätt leder till skadliga monopol, att viktiga demokratiska grundvärden får lida, och att nyskapande av kultur och kunskap hindras från att nå medborgarna. Vi kräver en folkligt förankrad immaterialrätt som skall berika enskilda människors liv, möjliggöra ett sunt företagarklimat, skapa en allemansrätt för kunskap och kultur, och därmed gynna hela samhällets utveckling.

principprogram 3.1

Principprogrammet utvecklades med tiden. Så här ser version 3.1 ut (3.2 har ni här):

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas.

Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati…

Vi vill värna den enskilde medborgarens privatliv och grundläggande mänskliga rättigheter. När staten rutinmässigt övervakar och registrerar sina medborgares kommunikation leder det till maktmissbruk, ofrihet och rättsosäkerhet. Vi kräver en korrigering av dessa missförhållanden. Vi kräver rättvisa, frihet och demokrati åt medborgarna.

Breddningens början: rasismen

Med skrivelser som dessa är det inte konstigt att Piratpartiet blivit ett starkt antirasistisk parti. Men vägen dithän har inte varit rak.

Även om det kan tyckas att skrivelserna är tydliga i de första principrogrammen, var breddningen kontroversiell. Det stod inget om vad i anser om homofobi eller rasism eller sexism i de första principprogrammen. Inte i det som gällde vid EU-valet 2009. Detta trots att det tydligt står att vi tror på människan och skyddar hennes integritet, oavsett vem det är, mot alla former av förtryck. Detta för att en del ansåg att det störde partiets ideologi att ta ställning mot t.ex. rasism.

Poängen är att det ändå fanns där, men oskrivet. Det fanns i formuleringarna om individens rättigheter på nätet. Det är självklart. Att bara ta ställning för frihet på nätet och strunta i förtryck utanför nätet är inte hållbart i längden. Det kom fram tydligare inför valet 2010 då skrev vi:

Staten skall respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Mänskliga rättigheter gäller alla människor, och det är en demokratis skyldighet att aldrig medverka till att stävja demokratiseringsprocesser i utlandet. Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.

Breddningen

Breddningen har gradvis pågått sen 2006. Anledningen till att breddningen behövs är att vi redan från början var tvungna att definiera VILKET sorts internet och VILKET nätfrihet vi vill ha. Och därmed var vi tvungna att föra in principer om individens rättigheter, om privatpersoners integritet.

Att det tog 4 år för partiet att formulera att vi inte tolererar rasim och homofobi eller sexism på nätet eller irl, kan kännas lite smålöjligt, eller hur?! Allt står ju ändå där i det första principprogrammet, men med andra ord.

Formuleringarna i det första principprogrammet gjorde inte vårt budskap svagare, tvärtom: starkare. På samma ätt kan breddningen inte skada partiet.

Däremot skadas vi om vi glömmer vår grund och vårt fokus i nätfrågorna, den delade kulturen och den fria kunskapen. Och vi skadas och förlorar möjligheten att föra en bra nätpolitik och kulturpolitik om vi tappar breddningen och fokuset på människans unika fri- och rättigheter. Om vi tappar fokus på den personliga integriteten.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s